Formacja

ETAPY FORMACJI:

Rok I (propedeutyczny)

Alumni roku propedeutycznego stanowią odrębną wspólnotę i formują się w osobnym budynku tj. zabytkowym pałacu, który mieści się obok głównego gmachu naszego seminarium w Warszawie – Tarchominie przy ul. Mehoffera 2. Nad formacją alumnów czuwa ks. moderator oraz ojciec duchowny. Etap propedeutyczny przygotowuje do życia seminaryjnego oraz studiów filozoficzno-teologicznych. Celem tego etapu jest położenie solidnych podwalin pod życie duchowe kleryków oraz ich systematyczna i pogłębiona formacja ludzka.

Rok II

Klerycy przeprowadzają się do głównego budynku gdzie razem ze starszymi kolegami podejmują formację podstawową. Na tym roku alumni rozpoczynają studiowanie przedmiotów filozoficznych.

Rok III

Na roku trzecim kontynuowane są studia filozoficzne oraz rozpoczynają się seminaria magisterskie. Ważnym wydarzeniem dla tego rocznika jest przyjęcie stroju duchownego (sutanny) oraz przygotowanie i wystawienie sztuki seminaryjnej.

Rok IV

Klerycy kończą „przygodę” z filozofią i rozpoczynają studiowanie przedmiotów teologicznych. Istotnym wydarzeniem jest wyjazd studyjny do Ziemi Świętej. Na tym roku alumni przyjmują pierwszą posługę tj. lektorat (możliwość czytania słowa Bożego podczas Mszy świętych oraz błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny).

Rok V

Alumni roku piątego kontynuują studiowanie teologii. Intensywnie zajmują się również pisaniem pracy magisterskiej. Na tym etapie przyjmują drugą ważną posługę przybliżającą ich do kapłaństwa tj. akolitat (możliwość rozdzielania Komunii św. podczas Mszy św., zanoszenie Komunii św. do chorych, wystawianie Najświętszego Sakramentu do adoracji). W czasie przerwy wakacyjnej, we wrześniu, odbywają miesięczne praktyki akolickie w jednej z parafii naszej diecezji.

Rok VI

Jest to ostatni rok przebywania alumnów w budynku seminaryjnym. Klerycy studiują głównie przedmioty pastoralne przygotowujące ich do posługi duszpasterskiej. W każdą niedzielę pełnią posługę w wyznaczonej parafii. Pod koniec tego roku formacyjnego kończą studia i bronią pracę magisterską. Uwieńczeniem tego etapu jest przyjęcie święceń w stopniu diakona.

Rok VII (pastoralny)

Diakoni na stałe mieszkają w parafii praktyk, gdzie bezpośrednio przygotowują się do przyjęcia święceń prezbiteratu. W wyznaczone dni przybywają do seminarium, gdzie poszerzają swoją wiedzę pastoralną oraz spotykają się z ojcem duchownym i przełożonymi. Ukoronowaniem tego etapu i całej formacji seminaryjnej jest przyjęcie święceń kapłańskich.

 

OBSZARY FORMACJI:

Formacja do kapłaństwa ma przygotować kandydatów do tego, by w odpowiedni sposób wypełniali powołanie, którym obdarzył ich Bóg. Formowani są przez kolejnych siedem lat, w czasie których kształtowani są w czterech obszarach formacji: ludzkim, duchowym, intelektualnym i duszpasterskim.

 • Formacja ludzka
  Przygotowanie do kapłaństwa związane jest z kształtowaniem dojrzałego człowieczeństwa. Intensywność pracy nad sobą jest jednym ze znaków powołania. Przyszli kapła­ni powinni doskonalić swój charakter, wyzbywać się wad i nałogów oraz nabywać zalet i rozwijać talenty. Powinni dążyć do kształtowania osobowości zrównoważonej, silnej i wolnej, zdolnej dźwigać ciężary duszpasterskiej odpowie­dzialności. Formacja realizowana jest poprzez podejmowanie różnych formy ascezy, wykonywanie prac na rzecz wspólnoty, udział w specjalistycznych konferencjach i warsztatach, ale także przez rozwijanie swoich życiowych pasji i zainteresowań.
 • Formacja duchowa
  Formacja duchowa jest sercem wychowania do kapłaństwa. Jej celem jest pogłębienie nieustannej i zażyłej łączności z Bogiem. Odbywa się między innymi poprzez: codzienny udział w Eucharystii, rozważanie Słowa Bożego, rekolekcje, dni skupienia, stałe towarzyszenie ojca duchownego.
 • Formacja intelektualna
  Celem formacji intelektualnej jest zdobywanie przez kan­dydatów gruntownej i powiązanej ze sobą wiedzy filozoficznej i teologicznej. Dzięki niej alumni coraz bardziej powinni otwierać umysły na misterium Chrystusa i Kościoła, i przygo­towywać się do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. W ramach formacji intelektualnej alumni odbywają sześcioletnie studia, których uwieńczeniem jest uzyskanie dyplomu magistra teologii.
 • Formacja duszpasterska
  Celem całej formacji kandydatów do kapłaństwa jest przygotowanie ich do udziału w miłości Chrystusa, Dobrego Pasterza, z której ma wynikać postawa nieustannej troski o zbawienie powierzonych im w przyszłości ludzi. Podczas formacji seminaryjnej alumni mają dołożyć wszelkich starań, aby duch służby stał się motorem ich działań, by na wzór miłości Chrystusa do Kościoła uczyli się oni troski o wspólnotę wiernych. Głównymi elementem formacji duszpasterskiej jest: studium przedmiotów pastoralnych, praktyki duszpasterskie (posługa w szpitalach, hospicjum, domach opieki, wyjazdy kolonijne, wyjazdy rekolekcyjne, itp.) oraz praktyki katechetyczne.