Dla autorów

Procedura recenzowania artykułów naukowych

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie

1. Wszystkie artykuły mające być opublikowane w Rocznikach Teologicznych Warszawsko-Praskich są recenzowane. Recenzje i artykuły recenzyjne są oceniane przez redakcję pod kątem zgodności z profilem czasopisma, lecz nie są kierowane do recenzentów zewnętrznych.

2. Artykuły są recenzowane zgodnie z procedurą double-blind rewiev proces: teksty są kierowane (anonimowo) do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku rozbieżnych opinii redakcja powołuje trzeciego recenzenta.

3. Będą oceniane następujące elementy tekstu:

 • zgodność treści artykułu z tematem określonym w tytule;
 • konstrukcja artykułu (podział treści, kolejność omawianych zagadnień);
 • znajomość literatury przedmiotu i źródeł; jakość analizy źródeł oraz umiejętność krytycznej oceny dotychczasowej literatury;
 • poprawność postawionych pytań badawczych;
 • poprawność rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • formalna strona artykułu (poprawność języka, poprawność terminologiczna, poprawność aparatu krytycznego);
 • nowatorstwo ujęcia.

4. Na podstawie uwag obu recenzentów redakcja sporządza opinię na temat artykułu, która następnie jest wysyłana do autora. Tekst może zostać:

 • przyjęty do druku bez zmian;
 • przyjęty do druku po wprowadzeniu zmian (ich listę autor otrzyma w opinii);
 • odrzucony z uwagi na jego liczne wady (uzasadnienie decyzji autor otrzyma w opinii).

5. Każdy z recenzentów powinien posiadać przynajmniej tytuł doktora.

6. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej autorzy są informowani pocztą elektroniczną.

 

Zasady wydawnicze Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich

 

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty przesłane pocztą elektroniczną na adres roczniki@wsddwp.edu.pl

2. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do artykułów i recenzji zmian formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich czy poprawności językowej.

3. Na początku artykułu powinny znajdować się:

 • imię i nazwisko autora oraz jego afiliacja, a w razie jej braku nazwa miasta; numer ORCID autora;
 • słowa klucze (po tytule artykułu): od pięciu do siedmiu, w języku polskim i angielskim (niezależnie od języka tekstu).

4. W tekście głównym należy stosować poniższe zasady:

 • wszystkie cytaty zaznaczamy kursywą;
 • cytat w cytacie ujmujemy w cudzysłów;
 • odnośniki do przypisów umieszczamy przed kropką kończącą zdanie, wyłączając przypadki, w których stanowi ona część skrótu (r., w., itd., itp.) lub przed przecinkiem wewnątrz zdania;
 • nadesłany tekst powinien być: wyjustowany, w formacie Times New Roman, numer czcionki: 12 (w przypisie 10), interlinia: 1,5 (w przypisie 1), prosimy nie stosować numeracji stron

5. Wraz z tekstem artykułu należy przesłać streszczenie (1500-2000 znaków ze spacjami), zredagowane w języku polskim i angielskim (niezależnie od języka tekstu).

6. Na końcu nie należy zamieszczać bibliografii.

7. Przypisy:

 • monografie:

AUTOR KAPITALIKAMI, Tytuł kursywą, Miejsce wydania, Rok wydania, strony (bez s. czy ss.)

AUTHOR IN SMALL CAPITALS, Title in italics, Place of publication, Year of publication (avoid p or pp.)

Np.

H. COWDREY, Pope Gregory VII 1073-1085, Oxford 1998, 123-130.

 • artykuły w czasopismach naukowych:

AUTOR KAPITALIKAMI, Tytuł kursywą, „Nazwa czasopisma” (nie używamy skrótów!), Tom (Rok), ewentualny numer zeszytu (bez oznaczeń typu nr czy z.), strony (bez s. czy ss.).

AUTHOR IN SMALL CAPITALS, Title in italics, “Name of the Journal (avoid abbreviations!)”, Volume (Year), number of an eventual fascicle (without abbreviations like fasc. or no.), pages (avoid p or pp).

Np.

R. WIELOCKX, Limites et ressources de l’exégèse thomasienne. Thomas d’Aquin sur Jn 4,46-54, “Annales theologici” 18 (2004), 425-447.

M. PIBER-ZBIERANOWSKA, A.SUPRUNIUK, Regencja Anny Radziwiłłówny na Mazowszu w latach 1503–1518: zarys problematyki, „Przegląd Historyczny” 106 (2015), 2, 325–346.

 • artykuły w pracach zbiorowych:

AUTOR KAPITALIKAMI, Tytuł kursywą, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. Redaktor (redaktorzy) tomu, Miejsce wydania, Rok wydania, (bez s. czy ss.).

AUTHOR IN SMALL CAPITALS, Title in italics, in: Title of a collective work in italics, ed. Editor in small capitals, Place of publication, Year of publication (avoid p or pp.).

Np.

– dla artykułu w języku polskim: R. HITTINGER, Introduction to Modern Catholicism,
w: The Teachings of Modern Roman Catholicism on Law, Politics & Human Nature, red. J. WITTE,
F. ALEXANDER, New York 2007, 1-38.

– dla artykułu w języku angielskim: R. HITTINGER, Introduction to Modern Catholicism,
in: The Teachings of Modern Roman Catholicism on Law, Politics & Human Nature, ed. J. WITTE,
F. ALEXANDER, New York 2007, 1-38.

 

Ponadto:

 

a. przy kolejnym cytowaniu tego samego tekstu podajemy nazwisko autora w kapitalikach (bez inicjału imienia) oraz dwa lub trzy pierwsze słowa tytułu (tak aby zachować sens logiczny) kursywą oraz stronę. Nie stosujemy skrótów typu dz.cyt. czy op. cit.

Np.

PIBER-ZBIERANOWSKA, SUPRUNIUK, Regencja Anny Radziwiłłówny, 330.

COWDREY, Pope Gregory VII, 233.

b. przy cytowaniu w tym samym przypisie testów tego samego autora stosujemy skróty IDEM lub EADEM (a nie TENŻE czy też TAŻ)

Np.

D.IOGNA PRAT, Agni immaculati. Recherches sur les sources hagiographiques relatives à saint Maieul de Cluny (954-994), Paris 1998; IDEM, Panorama de l’hagiographie abbatiale clunisienne (940-1140), w: Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes, red. M. HEINZELMANN, Sigmaringen 1992, 77-118.

c. przy cytowaniu tego samego tekstu w następnym przypisie stosujemy skrót: Ibidem i numer strony (a nie Tamże).

d. miejsce wydania podajemy w języku cytowanej książki; wyjątek stanowi Città del Vaticano; w tym przypadku nazwę podajemy zawsze w języku włoskim.

e. wszystkie skróty np. archiwów, zasobów archiwalnych, serii wydawniczych, źródeł, dokumentów Kościoła należy wyjaśnić w pierwszym przypisie, w którym zostaną stosowane. Nie używamy skrótów w przypadku nazw periodyków!

Np.

BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana

MGH = Monumenta Germaniae Historia

f. teksty Magisterium Kościoła cytujemy, podając numer paragrafu, źródło, na podstawie którego cytujemy; cytujemy w języku artykułu lub w języku oryginalnym dokumentu:

Np.

 • dla artykułu w języku polskim: FRANCISZEK, Laudato si, 196, „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie”, 25.06.2015, 34.
 • dla artykułu w języku angielskim: FRANCIS, Laudato si, 196, in: Teachings of Pope Francis,
  ed. J. Thompson, London 2015, 45.

f. strony internetowe staramy się cytować tylko w ostateczności (bez hiperlinku), podając dzień dostępu:

Np.

 • dla artykułu w języku polskim: https://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sgiovannipipia/ (dostęp: 23.05.2021)
 • dla artykułu w języku angielskim: https://oralhistory.library.ucla.edu (access: 24.05.2021)

h. skróty ksiąg biblijnych podajemy:

 • w artykułach w języku polskim za Biblią Tysiąclecia;
 • w artykułach w języku angielskim za tłumaczeniami zatwierdzonymi przez katolickie Konferencje Episkopatu krajów anglojęzycznych.