Spotkanie ekumeniczne 2015

12 stycznia 2015 roku odbyło się w naszym Seminarium coroczne Akademickie Spotkanie Ekumeniczne pod hasłem Pójdź za Mną – droga do służby duchownego w kościele. Gościliśmy w tym roku przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Ewangelicko – Metodystycznego, Ewangelicko – Reformowanego, Ewangelicko – Augsburskiego i Polskokatolickiego. W spotkaniu wziął również udział pasterz naszej diecezji abp Henryk Hoser SAC.

Tegoroczne spotkanie składało się z trzech części. Pierwszą stanowiła konferencja naukowa, w trakcie której zaproszeni goście przedstawili zgromadzonym na auli seminaryjnej kwestie związane z kształceniem kleryków i przygotowaniem do posługi duchownych w chrześcijańskich wspólnotach.

Jako pierwszy swój referat zatytułowany: Kształcenie teologiczne i formacja duchowa kandydatów do kapłaństwa w praktyce Kościoła Prawosławnego wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Tofiluk, od 1987 roku rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ks. Rektor wspomniał, że dawniej do seminarium przyjmowano kandydatów zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej, obecnie są oni przyjmowani po maturze. Podkreślił też ogromne znaczenie i wzajemną zależność modlitwy oraz wiary, w myśl zasady lex orandi – lex credendi, znaną również bardzo dobrze w Kościele Katolickim. Prelegent wskazał także na to, iż w seminarium prawosławnym klerycy starają się poznać Boga przede wszystkim przez miłość i modlitwę oraz przez pracę naukową.

Na temat formacji we wspólnocie protestanckiej, referat wygłosił prof. dr hab. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zaznaczył on, iż duchowny to przede wszystkim sługa Słowa Bożego, odpowiedzialny za Jego głoszenie i propagowanie, dlatego musi on być wiarygodnym świadkiem tegoż Słowa. We wspólnocie protestanckiej łączą się dwie drogi kształcenia przyszłych pastorów: akademicka oraz duchowa. Kandydaci na pastorów po 5 latach studiów zakończonych magisterium odbywają liczne praktyki i kursy pastoralne, aby zdać pierwszy egzamin kościelny z teorii oraz praktyki życia wspólnoty, po którym może nastąpić ordynacja. W ramach formacji duchowej kandydatów obowiązują codzienne modlitwy, nabożeństwo raz w tygodniu oraz cykliczne rozmowy z duszpasterzem.

Kolejny referat na temat Powołanie i jego realizacja we wspólnocie Ewangelicko – Metodystycznej w RP wygłosił pasterz tejże wspólnoty, ks. bp prof. dr hab. Edward Puślecki. Wychodząc od zasady powszechnego kapłaństwa podkreślił on, że każdy człowiek został obdarowany przez Boga jakimiś darami. Są też tacy, których Bóg obdarzył powołaniem do posługi duchownego. Kandydat na tenże urząd najpierw przez rok u boku starszego duchownego przygląda się tej posłudze. Potem rozpoczyna studia, które kończ odpowiednimi stopniami naukowymi. Po licencjacie odbywa 2 lata próby, które kończą się napisaniem trzech prac teoretycznych oraz opinią odpowiedzialnego za próbę. Po odbyciu takiej próby zwierzchnik wspólnoty może udzielić ordynacji na stopień diakona, który będzie ustanowiony dla całej wspólnoty, a nie dla konkretnej parafii. Po kolejnej dwuletniej próbie diakon może otrzymać ordynację na prezbitera. Prelegent zaznaczył również to, co podkreślali jego przedmówcy, że wiedza teologiczna i jej zgłębianie musi zawsze iść w parze z doświadczeniem wiary.

Ostatni referat dotyczył Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej jako miejsca ekumenicznego kształcenia, który wygłosił jej rektor, prof. dr hab. Bogusław Milerski. Przedstawił on historię i strukturę tej uczelni, składającej się obecnie z dwóch wydziałów: teologicznego i pedagogicznego oraz główną jej misję, którą jest alfabetyzacja narodu w zakresie różnych religii. Warte zaznaczenie jest, że dziś wśród studentów ChAT – u większość stanowią osoby wyznania rzymsko – katolickiego.
Po ostatnim referacie nastąpił czas na pytania, a następnie wszyscy zgromadzeni udali się do kaplicy seminaryjnej aby uczestniczyć w drugiej części spotkania, czyli Nieszporach Ekumenicznych o Jedność Chrześcijan.
Nieszporom przewodniczył ks. Rektor prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, a kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Warszawie. Wspólną modlitwę uświetnił swoim śpiewem chór Seminarium Prawosławnego. Nieszpory zakończyły się błogosławieństwem Ks. Arcybiskupa oraz odśpiewaniem antyfony ku czci Matki Bożej.

Trzecią część stanowiła wspólna kolacja, podczas której mieliśmy możliwość osobistej rozmowy w naszymi dostojnymi gośćmi oraz wymiany doświadczeń.

Całe spotkanie przebiegało w przyjaznej i miłej atmosferze wypełnionej radością ze spotkania przy Jezusie Jego rozproszonych dzieci. Inicjatywa ta wpisuje się w rozpoczynający się 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!